Schoolvisie

GKS De Vlindertuin

Gemeentelijke Kleuterschool Kersbeek

VISIE OP DE ONTWIKKELING & OPVOEDING

Doelen en/of waarden die willen realiseren

 

Als open ervaringsgerichte plattelandsschool willen we kleuters de volgende bagage meegeven:

 

 • algemene kennis
 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • verdraagzaamheid
 • eerlijkheid
 • zelfvertrouwen
 • positief zelfbeeld
 • inlevingsvermogen
 • nodige assertiviteit
 • durven initiatief te nemen
 • waardering en bewondering voor de natuur

 

Wat ondernemen we zoal om dit na te streven:

 

 • gedifferentieerd werken
 • elk kind is anders in aanleg, tempo en belangstelling
 • eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen
 • eigen beperkingen leren aanvaarden
 • het anders zijn van anderen respecteren
 • creëren van een veilige sfeer: spontaniteit, luisterbereidheid, orde, inlevingsvermogen, humor, consequentie,…
 • om tot welbevinden en betrokkenheid te komen
 • vrijgevig zijn met complimentjes en deze mentaliteit doorspelen aan de kleuters
 • extra aandacht voor kleuters met moeilijkheden
 • nodige stappen ondernemen
 • goede wisselwerking tussen schoolteam en ouders voorop stellen
 • werken met thema’s waarbij de verschillende ontwikkelingsdomeinen aan bod komen: de OVSG-leerplannen vormen de leidraad
 • leerkrachten stellen zich gemotiveerd en flexibel op, staan open voor vrij kleuterinitiatief en ouderparticipatie
 • nodige verkeers- en veiligheidsvoorzieningen treffen
 • het benutten van de mogelijkheden die de landelijke schoolomgeving ons biedt:

 

 • bezoekje aan een boerderij, een maalderij, de boomgaard, het bos
 • oogsten van gewassen volgen
 • eigen schooltuin en kippenei
 • schapenwei: lammetjes voederen, wol spinnen, melk proeven
 • wandelen in park en natuurgebied
 • zwerfvuilactie
 • fietstocht

 

Door het directe informele oudercontact in onze kleine school streven we een ongedwongen ouderbetrokkenheid na.

 

In onze kleuterschool vergelijken we het ontwikkelingsproces van een kleuter met de groeifasen van een vlinder.

 

Tijdens het tuinfeest van 2001-2002 werd onze kleuterschool boven de doopvond gehouden en kreeg de naam “De vlindertuin”.

Het eitje (= de bedeesde peuter) wordt gedropt in onze kleuterschool. Door een sfeer van warmte en geborgenheid komt de rups die er zich in verschuilt uit het eitje gekropen d.w.z. dat de peuter stilaan zijn eigen ik durft te tonen, zich openstelt voor anderen en de omgeving.

Deze rups (=jonge peuter) krijgt daarna de kans zich langzaamaan door een verrijkend klasgebeuren en een inspirerende schoolomgeving als een cocon (= jonge kleuter) te ontpoppen tot een levenslustige vlinder (= oudste kleuter) die op zijn eigen manier met zijn persoonlijke bagage de wereld durft te gaan verkennen = uitvliegen naar het 1e leerjaar.

 

 

 

ONZE EIGENHEID

 

We willen ons ook profileren als een kleine, open, plattelandsschool, waar de kleuters op een ervaringsgerichte manier en volgens hun eigen mogelijkheden de wereld kunnen leren kennen.

 

KLEIN ...

We zijn een kleine school, met een 20 à 30-tal kleuters. Er is een goed contact tussen alle kleuters onderling, ongeacht hun leeftijd.

Klein zodat alle kleuters zich veilig, geborgen en onthaald voelen.

Klein omdat er alleen maar kleuters zijn.

Klein omwille van de beperkte groep en de niet te overweldigende speelplaats.

Klein zodat er oog is om te werken in kleine groepen.

Klein waardoor er gedifferentieerd kan gewerkt worden, waarbij er oog is voor elk kind ongeacht zijn kennen en kunnen.

Klein dus extra aandacht voor kinderen met moeilijkheden.

 

OPEN ...

Waarbij de ouders nauw betrokken worden bij de werking van de school: dagelijks contact met de leerkracht (vanaf 8.30u op de speelplaats), infoavond, openklasmomenten, feestjes,… .

Open door het directe informele oudercontact komen we tot een ongedwongen ouderbetrokkenheid.

Open omdat de leerkrachten zich flexibel en gemotiveerd opstellen waardoor er ruimte is voor vrij kleuterinitiatief en ouderparticipatie.

Open omdat we bij moeilijkheden een goede wisselwerking tussen schoolteam en ouders voorop stellen.

 

PLATTELANDSSCHOOL ...

Een plattelandsschool omdat de schoolomgeving uitnodigt tot concrete natuur- en seizoensbeleving. Onze eigen biodiverse tuin en het mooie groen rondom de school bieden een waaier aan mogelijkheden.

Dit mooie stukje Hageland benutten we zoveel mogelijk door te wandelen, bezoekjes te brengen aan boomgaarden en velden, maalderij, boerderij en weiden met dieren, het oogsten van de gewassen te volgen, …

 

ERVARINGSGERICHT ...

De kleuters leren al spelend de wereld rondom zich verkennen.

We proberen hierbij ook de verschillende domeinen te verwerken en omvatten de totale persoonlijkheid van elke kleuter.

BREDE VORMING: Nederlands, wereldoriëntatie, wiskunde, muzische vorming, lichamelijke opvoeding

 

VERTICALE EN HORIZONTALE DOORSTROMING doorheen de kleuterschool

 

ZORGBREED WERKEN: via observatie moeilijkheden opsporen en oplossingen bieden aan kinderen en ouders

 

ACTIEF LEREN: experimenteren, exploreren, zelf initiatief nemen, elkaar helpen

 

VOLGENS EIGEN MOGELIJKHEDEN ...

We werken gedifferentieerd omdat elk kind anders is in aanleg, tempo en belangstelling.

Zodat hij/zij zijn eigen mogelijkheden kan ontdekken en ontwikkelen en de eigen beperkingen leert aanvaarden.

Elke kind heeft zijn eigenheid en wordt individueel begeleid indien nodig.